อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 


 
ระบำน่าอยู่ หมายถึง ตำบลระบำเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีทัศนียภาพสวยงาม มีความร่มรื่น มีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคทั่วถึง เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ผู้คนสามัคคี หมายถึง ผู้นำชุมชน ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมแรงในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีทั้งในชุมชนของตนเอง หรือในกิจ
กรรมของส่วนรวม
มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง หมายถึง ตำบลระบำมีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็น มรดกโลกที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2515 ซึ่งในผืนป่ามรดก
โลก แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1,752,669 ไร่ หรือ 2,800 ตารางกิโลเมตร สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นบริเวณที่ลุ่ม ริมห้วยขาแข้งและห้วยใหญ่ป่าดงดิบมียอดเขาสูง ป่าเต็งสลับกับทุ่งหญ้ามีสัตว์ป่า
นานาชนิด จึงเหมาะที่นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติได้เข้ามาทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม หมายถึง ชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็เพราะว่าประชาชนรวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ของราชการในตำบลระบำต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี รู้ว่าอะไรผิดระเบียบ ผิดกฎหมาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน ชุมชนก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขและเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
นำการศึกษาให้ก้าวไกล หมายถึง พัฒนาให้ประชาชนในตำบลระบำได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตภาพของแต่ละคน เมื่อประชา
ชนมีความรู้ มีความสามารถแล้ว ก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น