อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
   

 
 
  แนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน
  แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกิน
  เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
  เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในความพอเพียง อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง
  กลยุทธ์หลัก
  ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง บ้านเรือนให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
    ตัวเองได้
  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัวฯ
 
   

 
 
  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และระบบประปา
  วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ปลอดภัย
  เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งสาธารณะที่อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ฯลฯ
  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค
  กลยุทธ์หลัก
  ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ครบทุกหมู่บ้าน
  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างประปาระดับตำบล และอุดหนุนงบประมาณขยายเขตไฟฟ้า
  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค