เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2553
 
 อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ


แบบอุทธรณ์และแบบคำร้องเรียน เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร


แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ระบำ

 
  (1)