อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ประกา่ศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) [ 26 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 26 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) [ 8 ม.ค. 2556 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2