หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการ อบต.ระบำ
แหล่งท่องเที่ยว มรดกโลกห้วยขาแข้ง และ เขื่อนทับเสลา
ระบำน่าอยู่ ผู้คนสามัคคี มีดีมรดกโลกห้วยขาแข้ง
นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เมตตาธรรม
นำการศึกษา ให้ก้าวไกล
วัดบางไม้ไผ่ จ.อุทัยธานี
ผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
ระบำ
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1
2
3
4
5
อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
  
ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายไกรศร วันละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
โดยในที่ประชุมได้ดำเนินการปนะชุมตามระเบียบวาระ สามารถสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (ลงเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ หน้า)
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ
(๓.๑) การประกวดจังหวัดสะอาด จังหวัดอุทัยธานีได้รับรางวัลชมเชย ประเภทจังหวัดขนาดเล็ก สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง ๑๔ ตัวชี้วัด
(๓.๒) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นจำนวน ๘ แห่ง
(๓.๓) สรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(๓.๔) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายจังหวัดอุทัยธานีเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ
(๓.๕) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙ โครงการ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเงื่อนไขสามารถลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
(๓.๖) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
(๓.๗) การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(๓.๘) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ทางนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาในการจัดเก็บและรายงานให้จังหวัดทราบ
(๓.๙) การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓.๑๐) การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เมนูอาหารให้กับผู้ปกครองทราบ และวางแผนในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
(๓.๑๑) การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานให้อำเภอทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
(๓.๑๒) การซักซ้อมการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(๓.๑๓) แผนการจัดบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี (อำเภอลานสัก ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ศาลาประชาคมอำเภอลานสัก)
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องอื่นๆ
(๔.๑) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เริ่มจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
(๔.๒) การเตรียมการรับเสด็จในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (มอบหมาย อบจ. และเทศบาลเมือง ดำเนินการ) 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 15.57 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
062-263-2256
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10