อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ นำโดย ท่านปลัดสายบัว เกิดดี หัวหน้าสำนักปลัด นายสถิตย์ นิมะลา ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิเช่น ตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ ฯลฯ เพื่อแสดงถึงความสามัคคีในองค์กร ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการรักหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังช่วยให้ความสัมพันธ์ของบุคลากรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยอาศัยหลักธรรมหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย