อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี) ตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือ computer
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน จุดให้บริการหรือสถานที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการที่walk-in/ผู้เข้าร่วม) ตอบแบบ EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือ computer
ขั้นตอนการกรอบแบบสำรวจ
ผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT เมื่อเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code แล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชน
ของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว และการตอบจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 09.15 น. โดย คุณ เจนจิรา แซ่เจ็ง

ผู้เข้าชม 64 ท่าน