อบต.ระบำ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลระบำทุกท่านร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตำบลระบำของเราด้วยการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในทุกๆ ด้าน และสามารถแจ้งปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผ่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนของท่านใ
     
 
     
 
 
 
 
 


นายไกรศร วันละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
 
 


นายกิตติศักดิ์ จันทวงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ (1)


นายสมคิด มาท้วม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ (2)
 
 


นายสุชาติ ประเสริฐสังข์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ