แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน และงานในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย กิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีสงกรานต์ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม และสมควรดำรงรักษาไว้ให้เป็นมรดกของไทยสืบไป องค์กรบริหารส่วนตำบลระบำ จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของหมู่คณะและครอบครัว เพื่อให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพและภูมิปัญญาแก่สังคม
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้สูงอายะ กลุ่มมวลชน บริษัท ห้างร้านและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ณ ลานวัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธาน๊

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2556 เวลา 10.13 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 2523 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย