แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2556  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จะดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลระบำ ได้มีการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ และสำนึกในคุณค่าของผู้สูงอายุ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ วัดปางไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 15.59 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 2431 ท่าน