แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนผู้มีสิทธิไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     
 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน สัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ อำเภอลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหรส่วนตำบล พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547) กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการบริหรจัดการท้องถ่น ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแล บำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพและสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานของคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระบำ
ดังนั้น เพื่อเสริมศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารโครงการ การบริหารงบประมาณ การบริหรบุคลากร การบริหารการศึกษาและการพัฒนาสังคมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น โดยการอบรมศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจากกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ในการใช้ทรัพยากรประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างชุมชนและสังคที่เข้มแข็งต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2556 เวลา 10.12 น. โดย คุณ จิรวงศ์ เขียวนิล

ผู้เข้าชม 3392 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย